Close

Egg Hunt 2019: Scrambled in Time là sự kiện Roblox Egg Hunt

Egg Hunt 2019: Scrambled in Time là sự kiện Roblox Egg Hunt thường niên lần thứ mười, cũng như là sự kiện cuối cùng trước khi ra mắt Live-Ops. Nó lần đầu tiên được công bố trên Diễn đàn dành cho nhà phát triển và sau đó trong Bloxys thường niên lần thứ 6. Nó diễn ra trong hơn 40 trò chơi kết nối với một trung tâm trung tâm, được tạo bởi nhóm Eggtual. [1] [2] Nó được tài trợ bởi Avengers: Endgame, có cả trứng và phụ kiện theo chủ đề có thể đạt được trong suốt cuộc đi săn.