Close

Làm thế nào tôi có thể làm áo mà không có BC trên Roblox?

Bạn có thể tìm thấy mẫu áo Roblox trên trang web và chỉnh sửa / vẽ trên mẫu để tạo áo.
Bạn sẽ không thể bán / mặc áo trừ khi bạn đã mua BC.
Thực sự không có cách nào để tạo ra một chiếc áo mà không có BC trên roblox.
(hoặc nếu bạn là một loại tin tặc m9 hahahahHAHaoaifoadjqdkdqjdqfn)